جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد

جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جستارهاي اقتصادي

تعداد صفحات : 24

كاهش ارزش پول یكی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران كاهش ارزش پول» از طریق شاخص‌بندی بدهی‌ها در ایران مطرح و الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانكی با احتساب نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران كاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران كاهش ارزش پول می‌پردازد و دوم: مشكلات عملی ناشی از كاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می‌سازد. فرضیه پژوهش این است كه به ‌دلایل نظری و عملی، شاخص‌بندی روش مناسبی برای جبران كاهش ارزش پول نیست.

كلید واژه: پول، كاهش ارزش پول، جبران، شاخص بندی و تورم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد هدایت میشوید
جبران کاهش ارزش پول؛ نظریه و کاربرد

دانلود این فایل

تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز

تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (کيفيت، سلامت و امنيت خاک)

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

طالبی یکی از مهمترین مح صولات سبزی ایران با 1/4میلیون تن تولید در سال ا ست. در این تحقیق تأثیر تنظیمکنندههای ر شد گیاهی همراه با کود بیومین و آکادین بر ویژگیهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز، بهصورت کرتهای دو بار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار، طی یک آزمایش مزرعهای موردبرر سی قرار گرفت. در این آزمایش: الف-کرتهای ا صلی آزمایش شامل: عدم ا ستفاده از برا سینوا ستروئید واستفاده از براسینواستروئید در سه سطح0/25و0/5و0/5+0/5 میکرومولار عدم استفاده از جیبرلین و استفاده از جیبرلین ) 20 پی پیام( بهصورت محلولپاشی روی گیاه و میوهها و ج-کرتهای فرعی- فرعی شامل: عدم استفاده از کود و با ا ستفاده از کود بیومین و آکادین )با غلظت0/5+0/5درهزار در سه مرحله به روش محلولپا شی، در کرتهای آزمایش اعمال شدند. نشانداد که اثر تیمارها بر روی پی اچ، طعم، تردی بافت میوه، ا سیدیته قابل تیترا سیون و ضخامت پو ست میوه ازنظر آماری معنیدار نیست درحالیکه اثرات متقابل براسیینواسیتروئید، جیبرلین و کود بر محتوای کلروفیل برگ، محتوای نسیبی آب برگ، نشیت الکترولیت، وزنتر بوته، طول بوته، وزنتر ریشه و عملکرد در هکتار در سطح احتمال 2% معنادار است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي، جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از جمله مو ضوعاتی که امروزه به طور و سیعی، در پا سخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق استت .هوش معنوی خاص انستان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید، از طرفی خودکارآمدی، به حس کنترل هر فرد روی محیط و رفتارش وابسته است . بنابراین هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین هوش معنوی با خود کارآمدی می باشد جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پ سر مقطع متو سطه شهر ستان مراوه تپه که در سال تح صیلی 95-94 در مدارس م شغول به تح صیل می با شند و نمونه آماری مت شکل از 722 نفر بوده ا ست که با روش نمونه گیری خو شه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . جهتتعیین حجم نمونه از جدول کرجسی – مورگان استفاده شد . ابزارهای اندازه گیری در تحقیق دو پرسشنامه بود که عبارتند از : پرسشنامهدر دو (SPSS) سئوالی هوش معنوی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارسطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد . جهت تحلیل داده های حاصل از روش آماری رگرسیون چند متغیری و همبستگی گشاوریپیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این است که بین بین هوش معنوی با خود کارآمدی آزمودنی ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطهشهرستان مراوه تپه

دانلود این فایل

ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات : 12

بارندگی یکی از مهمترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می‌شود. نمایه‌های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است که می‌توان به نمایه‌های درصد از بهنجار (PN)، بارش معیار شده (SPI)، دهک ها (DPI) و شاخص ناهنجاریهای بارش (RAI) اشاره کرد. هر یک از این نمایه‌ها برای توصیف خشکسالی ، در طبقاتی تقسیم بندی می‌شوند که هر طبقه بیانگر وضعیتی از شدت خشکسالی می‌باشد. این تحقیق با هدف مقایسه چند بعدی این چهار نمایه خشکسالی و با استفاده از آمار بارندگی 30 ساله (1359-1389) در 7 ایستگاه استان سیستان و بلوچستان انجام یافته است. پس از محاسبه نمایه‌های خشکسالی فوق در مقیاس زمانی مورد نظر، نتایج بر اساس معیارهای شباهت توالی سالهای خشک، بهنجار و تر با استفاده از تحلیل خوشه ای و همبستگی آماری بین نمایه‌ها، دسته بندی و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها از دیدگاه خوشه‌ای نشان داد که سنجه‌های PN و RAI از نظر آماری مشابه بوده و در ارزیابی‌های خشکسالی در اقلیم گرم و خشک استان سیستان و بلوچستان به نتایج نسبتا مشابهی ختم می‌شوند. در ارزیابی روابط همبستگی، نمایه‌های زوج شدهPN-RAI ، PN-SPI و SPI-RAI در بیشتر ایستگاهها از همبستگی بالایی نسبت به یکدیگر برخور بودند، ولی در تحلیل خوشه‌ای نمایه‌های RAI و PN در یک دسته قرار گرفتند. محاسبات نشان دادند که نتایج معیارهای RAI و PN از لحاظ توصیف وضعیت خشکسالی به هم نزدیک می‌باشند؛ لذا استفاده از این دو نمایه جهت تعیین شدت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان توصیه می‌گردد. به‌رغم استفاده‌ همه‌گیر از شاخص SPI، و با توجه به نتایج به‌دست آمده، شاخص مزبور برای تعیین شدت خشکسالی در این استان مناسب نمی‌باشد.

كلید واژه: خشکسالی هواشناسی، استان سیستان و بلوچستان، نمایه‌های خشکسالی، تحلیل خوشه‌ای

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) هدایت میشوید
ارزیابی تطبیقی 4 نمایه خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

دانلود این فایل

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم تربيتي، مديريت و روانشناسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از عوامل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد میباشد. از دهه 1960 میلادی به بعد به سبب تحول در مفهوم توسعه ، جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متحول شده است و تربیت نیروی انسانی جایگاه ویژه ای یافته است و اگر جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را با مقتضیات و نیازمندی های جدید همساز نماید ناچار است که سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد، و این میسر نیست مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود.الگوی آموزش ضمن خدمت می تواند هم در نظام آموزشی متمرکز عملی شود و هم در نظام غیر متمرکز ، و اداره آن هم می تواند توسط یک یا چند موسسه از انواع موسسه های عمومی ، فنی و تخصصی انجام گیرد و هم زیر نظر نمایندگان آموزش عمومی یک کشور.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد

دانلود این فایل

زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا

زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تاريخ نامه ايران بعد از اسلام (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات : 25

درک واقع بینانه تحولات سیاسی – اجتماعی و کشف و استخراج (پیام ها و عبرت های) مستتر در نهضت های فراگیر مستلزم نگرش و بینش تاریخی ای است که تبیین گر نهضت و هسته اصلی قیام باشد. نهضت عاشورا نیز به مثابه یک قیام تحول ساز در بستر تاریخ مبتنی بر نظام اندیشه ای و تحلیلی امام حسین (ع) به وقوع پیوست این قیام هدفمندی خلقت و آفرینش، باور به علیت در حوادث در کنار به رسمیت شناختن نقش اراده و اختیار انسانی در ایجاد تغییرات و مسوولیت دینی در قبال حوادث و نگرشی یکپارچه نسبت به شناخت و تعریف «قدرت» به عنوان بخشی از حق و فهمی تاریخ ساز از حضور در هستی برای انسان را نشان می دهد.در واقع قابل تامل ترین موضوع در مورد نهضت امام حسین (ع)، نه نتیجه مقطعی و حتی نتایج اخلاقی آن بلکه درک عمیق تاریخ سازی انسان های آگاه به موجودیت خود در هستی برای آینده است. لذا تبیین حرکت امام، ضرورت تامل در فلسفه و تاریخ از دیدگاه اسلام را می طلبد و نیز این حرکت یک جنبش پویای تاریخ ساز با ماهیت دینی است که بدون در نظر گرفتن بعد جهانی تاریخی و نگاه پویایی شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی تاریخی، جایگاه واقعی و تاریخی آن کمتر قابل درک است. بنابراین درک اهداف فوق در چارچوب بررسی زمینه های تاریخی – سیاسی نهضت و حوادث تاریخی از زمان پیامبر تا زمان امام حسین (ع) میسر است.این مقاله درصدد است تا با پاسخ داده به دو سوال زیر منجر به نتیجه ای شود که از آن به عنوان تحلیل بر زمینه های تاریخی – سیاسی نهضت عاشورا یاد می کنیم.سوال اول: چرا این واقعه رخ داد؟ و سوال دوم: اینکه چگونه به وقوع پیوست؟ پرسش نخست برای این تحقیق اساسی است که در چارچو مطالعات تاریخی با تاکید بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

كلید واژه: نهضت عاشورا، پویایی شناسی اجتماعی، زمینه های تاریخی، جامعه شناسی تاریخی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

زمینه های تاریخی – اجتماعی- سیاسی شکل گیری نهضت عاشورا

دانلود این فایل

بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه)

بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه) :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

تعداد صفحات : 5

به منظور بررسی آلودگی عقده های لنفاوی بز به نوچه انگل لینگوآتولا سراتا، از شهریور ماه سال 1379 لغایت خرداد ماه 1380 نمونه های عقده های لنفاوی مزانتریک بز از کشتارگاه ارومیه جمع آوری شد. در این بررسی جمعا 604 عقده لنفاوی مزانتریک از 100 راس بز (حداقل 1 و حداکثر 10 عقده) جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده آن است که (68%) 68 راس بز آلودگی را حداقل در یک عقده لنفاوی داشته اند. از 604 عقده لنفاوی بررسی شده 222 نمونه (36.75%) آلوده به نوچه لینگوآتولا سراتا بودند. حداقل و حداکثر انگل در هر عقده لنفاوی 313-1 عدد و میانگین انگل به عقده لنفاوی 6.98 عدد بود. تعداد کل انگل جدا شده 4221 عدد بود. در این برسی عقده های لنفاوی شل و وارفته نسبت به عقده های لنفاوی با قوام طبیعی آلودگی بیشترین به نوچه انگل داشتند (P<0.05). هم چنین آلودگی به انگل و تعداد آن در عقده های تیره رنگ و عقده های هموراژیک به ترتیب بیشتر از عقده های با رنگ طبیعی بود (P<0.05).

كلید واژه: لینگوآتولا سراتا، عقده های لنفاوی مزانتریک، بز، ارومیه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه) هدایت میشوید
بررسی آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک بز به لینگوآتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه (مقاله کوتاه)

دانلود این فایل

مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار

 مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
علی اکبر شایان یگانه – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
علی جهانفر – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
مجید ابراهیمی – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
انسانهای اولیه برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و همچنین برای کاستن از نگرانی های خود به غارها، بالای درخنان و دیگر پناهگاههای طبیعی پناه می بردند. از آنجا که پس از انقلاب به دلیل عدم ادراک واحد ازتهدیدات و تردید در اولویت تهدیدات ،حجمی از سازگان در مناطق مورد تهدید صورت گرفنه است موضوع پدافند غیر عامل و توسعه پایدار مورد توجه قرار نگرفنه است.خطواره ها خطوطی در سطح زمین هسنند که مینوان با تکنیکی خاص از تصاویرماهواره ای اسنخراج کرد. به عنوان مثال خطواره ها ی گسلی جزنقاطی هستند که نباید در آنجا استقراری صورتبگیرد.خطواره ها با یک تکنیک ساده از طریق تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص هسنند و این تحقیق بر آن است که در این زمینه پژوهش نماید. گفننی است که در این تحقیق از مطالعات میدانی و کنابخانه ای اسنفاده می شود و تصاویر ماهواره ایو عکسهای هوایی اسنفاده می شود.از آنجایی که با یک برنامه ریزی ساده جلو خسارات احنمالی بعدی را می توان گرفت و در توسعه پایدار مد نظر قرار گرفت، ضرورت پرداخت به این مهم ،رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل می دهد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله استفاده از خطواره ها در استقرار تاسیسات در ارتباط با پدافند غیر عامل و توسعه پایدار دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی از جمله عوامل موثر بر سلامت روانی می باشد. هدف عمده و اصلی این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روانی دانشجویان بوده و هدف جزیی آن پرداختن به اینکه آیا سلامت روانی با متغیر زمینه ای وضعیت سکونت دانشجویان دارای تفاوت معنی دار است یا خیر این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است. تعداد حجم نمونه شامل 370 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی و طبقه ای متناسب با حجم نمونه برگزیده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ (GHQ-28) و پرسشنامه ساخته شده از متغیرهای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی) بوده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که بین دانشجویانی که با خانواده زندگی می کنند با دانشجویان ساکن در خوابگاه از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد. به نحوی که دانشجویان خوابگاهی از سلامت روانی پایین تری نسبت به دانشجویان غیرخوابگاهی برخوردارند. همچنین از طرف دیگر متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت معنی داری با سلامت روانی دارد. به نحوی که هر چه میزان سرمایه اجتماعی پایین تر باشد، سلامت روانی افراد کمتر است و بالعکس.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان با تاکید بر وضعیت سکونت

دانلود این فایل

نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه

نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي آينده پژوهي، علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقوله نظم و امنیت اجتماعی نوعا از مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی، نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و بویژه درتعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقلابات اجتماعی است .با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسوولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهرونداناست، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهه گذشته بوده است. احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیردولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکتنمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تح ت تاثیر خود قرار می دهد . هدف این مقاله نقش پلیس)نیروی انتظامی( بانظم و امنیت در بین شهروندان می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی – بوده و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است . نتایجتحقیق حاضر نیز مبین این واقعیت است که نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت بسیار تاثیرگذار است . پلیس و نیروی انتظامی مهمترین نهاد نظارت اجتماعی هستند . این نیرو در کشورهای دموکراتیک انحصار مشروع به کارگیری زور و اجبار و خشونت علیه این بی نظمی را در اختیار دارد حال، نیرویانتظامی اساسا برای موفقیت در انجام وظایف خود به همکاری و حمایت شهروندان متکی است . بدون حمایت عموم مردم، پلیس توانایی حل و فصل جرایم، کاهش مشکلات و حفظ نظم و همکاری در راستای جلوگیری از جرم را ندارد . اعتماد و اطمینان مردم به پلیس سنگ بنا و محو ر هر نوعهمکاری عمومی برای مشروعیت پلیس در جوامع دمکراتیک است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه را در ادامه مطلب ببینید
نقش پلیس در نظم و امنیت جامعه

دانلود این فایل