مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن

 مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب  به منظور توسعه آتی آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن :

 

References – Aminzadeh, Behnaz, (2000), the Role of Land in Sustainable Urban Development, Collection of Land in Urban Development conference papers, Center for Architectural

and Urban Studies and Research, Tehran. – Bontayan, N.C., and Bishop, I.D., 1998, Linking Objective and Subjective Modeling for Land Use Decision Making. Landscape and Urban Planning. Vol. 43, No. 1-3, pp. 35-

48

1391 ناتسبات ،مهدزیس هرامش ،مراهچ لاس ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم هلجم 94

Supervisor: Dr. H.Shakouei, Faculty of
Humanities, Tarbiat Modares University.
– National Center of Land Use Planning, (2006), Provincial Program Studies Guide, Management and Planning Organization, Vol. I, Second Edition.

– Noori, Hedayatollah, (2000), Spatial Analysis in Agricultural Geography, Journal of Geographical Research, Vol. 39, pp. 1-10.
– Orartu, Consulting Engineers, (1991), Strategic Studies of Sahand New Town, Vol. VIII: Physical Development Patterns, the Ministry of Housing and Urban Development, New Towns of Iran Organization.

– Qodsipour, Hasan, (2007), Analytic Hierarchy Process, Amirkabir University of Technology, Tehran.

– Rahnamai, Mohammad Taghi, (1991), Environmental Capacities of Iran, Center for Architectural and Urban Studies and Research, Tehran.

– S.A.P (Sabz Andish Payesh), Consulting Engineers, (2008), Review of Sahand New Town Comprehensive Plan, Volume I, the Ministry of Housing and Urban Development, New Towns of Iran Organization, Sahand New Town Organization.

– Sharestan, Consulting Engineers, (2005), Sahand New Town Detailed Plan and Land Development Plan Studies, the Ministry of Housing and Urban Development, New Towns of Iran Organization, Sahand New Town Organization.

مقدمه

-1-1 طرح مسأله

در دهههای اخیر ایجاد شـهرهای جدیـد در ایـران به عنوان راهکاری برای کنترل رشد شهرهای بزرگ و محرکی برای توسـعه، گسترشـی روزافـزون بـه خـود گرفته است. بدین ترتیب که طـی ایـن سـالهـا اکثـر شهرهای کشورمان و به ویژه کـلانشـهرها، هـر کـدام بنابر مقتضیات مکانی و زمانی خود اقدام به ایجاد شهر یا شهرهای جدیـدی در فواصـل دور و نزدیـک خـود نمودهاند. یکی از مهمتـرین عـواملی کـه در رابطـه بـا نحوه میزان موفقیت و جذب جمعیت در ایـن شـهرها مطرح میگردد، چگـونگی مکـانیـابی و توسـعه ایـن شهرها در طول زمان است.

آدمی در طول زمان اثراتی را بر سـرزمین بـه خـاطر اعمال مدیریتها و مداخلات درست یـا نادرسـت وارد مینماید. بدین ترتیب با مداخلههای محاسبه نشـده و بیاسـاس خـود ضـررهای غیـر قابـل جبرانـی را بـر سرزمین وارد مینمایـد. بـه همـین خـاطر و بـه دلیـل توانهای بالفعل انسان، توان اکولـوژیکی در چگـونگی مکانیابی و نیز توسعه آینده سرزمین اهمیتی دوچندان مییابد.

-2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مناطق طبیعی و روستایی در حاشیه شـهرها به عنوان ماده خام توسعه شهری مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد(.(Hough, 1990: 30 جـایی کـه توسـعه نااندیشده کاربریها باعث تحلیل زمینهای مرغوب و

از بین رفتن اکوسیستمهای حساس میگردد و محـیط طبیعی و مصنوعی را دچـار بحـران مـیسـازد. بـرای کنترل و هدایت چنین توسـعههـایی مشـخص نمـودن جهات مطلوب توسـعه، مکـانهـای صـحیح زمـین و اعمال سیاستهای حفاظت طبیعی در راستای اهـداف اجتمـاعی و اقتصـادی، نیـاز بـه برنامـهریـزی توسـعه زمینهای شهری دارد (امین زاده، .(94 :1379

به بیانی دیگر توسعه مناسب شـهری نیـز هنگـامی محقق میشود که از سرزمین به تناسب قابلیتهای آن استفاده گردد. بر ایـن اسـاس شناسـایی پتانسـیلهـای سـرزمین پـیش از اسـتقرار بـر روی آن و بارگـذاری کاربریها و فعالیتهای شـهری بسـیار حـائز اهمیـت اســت. در غیــر ایــن صــورت توســعه شــهرها و سکونتگاهها به گونـهای صـورت خواهـد گرفـت کـه محدودیتهای طبیعی و اکولوژیکی مـانع از اسـتمرار فعالیتها شده عملاًو بسیاری از سرمایهگـذاریهـای انجام شده به هدر خواهد رفت.

بدین ترتیب میبایست قبل از هر گونه مداخلـه در اراضی، توان اکولوژیکی آن سرزمین به منظور توسـعه مورد نظر ارزیابی گردد تا بر اساس این توان و بـا مـد نظر قرار دادن نیازهای اقتصادی و اجتماعی، به توسعه مناسب شهرها پرداخت.

-3-1 اهداف پژوهش

مسأله اساسـی در ارزیـابی تـوان اکولوژیـک شـهر جدید سـهند، کـاربرد معیارهـای زیسـت محیطـی در توسعه شـهری آن، بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار

بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده های مناسب به منظور توسعه آتی آن 83

شهری است. در واقع می توان گفـت هـدف اصـلی از این مطالعه، تعیین بهترین مکان مناسب بـرای توسـعه شهری شهر جدید سهند است که کمترین اثرات سـوء را در حال حاضر و در بلندمدت به دنبال داشته باشد.

از جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

– ایجـاد زمینـه لازم بـرای مکـانیـابی و طراحـی فعالیــتهــا براســاس واقعیــتهــای جغرافیــایی و استعدادهای توسعهپذیری منطقه؛
– تحرك بخشیدن به نظام برنامـهریـزی شـهری و منطقهای؛

– شناخت و حفظ اراضی با قابلیت بـالای زیسـت محیطی.

-4-1 روش تحقیق

روش تحقیق در ایـن پـژوهش از نـوع “توصـیفی-

تحلیلـی” اسـت و بـرای جمـعآوری دادههـا از ابـزار کتابخانهای و مطالعـات و مشـاهدات میـدانی اسـتفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز نیز از مرکز آمار ایـران، شرکت عمران شهر جدیـد سـهند، سـازمان مسـکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، سازمان هواشناسی اســتان آذربایجـان شـرقی، ســازمان زمـینشناســی و اکتشافات معدنی ایران، مؤسسه تحقیقات آب و خـاك

و اداره کل حفاظت محیط زیسـت آذربایجـان شـرقی جمعآوری شده است.

-5-1 محدوده و قلمرو پژوهش

شهر جدیـد سـهند از شـهرهای تـازه تأسـیس در استان آذربایجان شرقی است کـهتقریبـاً در حـدود دو دهه پیش به منظور کنترل رشـد بـیش از انـدازه شـهر تبریز و پاسخگویی به سرریز جمعیـت ایـن شـهر، در فاصله 20 کیلومتری تبریز احداث گردید. شهر جدید سـهند در سـال 1368 از سـوی وزارت مسـکن و شهرسازی و با استفاده از قانون تأسیس شهرهای جدید در تابعیت بخش مرکـزی شهرسـتان اسـکو در اسـتان آذربایجان شرقی تاسیس گردید.
اراضی اختصاص یافته به این شهر حـدود 12650

هکتار است که در دامنه کوه سهند واقع شده است. اما تا به امروز تنها 1050 هکتار از آن ساخته شده اسـت.
این شهر با مختصات طولهای جغرافیایی بـینَ3ْ-46

و َ15ْ-46 و عـرضهـای جغرافیـایی بــین َ53ْ-37 و

َ59ْ-37 در 20 کیلـومتری جنـوب غربـی تبریـز و در مجاورت جـاده تبریـز- مراغـه و بـر روی ارتفاعـات مجـاور دشـت خسروشـهر و دره اسـکو واقـع اسـت

(ساپ، 1387، .(14

48 مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان 1391

شکل -1 نقشه موقعیت شهر جدید سهند، مأخذ: ساپ، 14 :1387

-2 مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظری

شهر جدید: با مطالعه منابع مختلف موجود در رابطه با مباحث مرتبط با شهرهای جدید، مشخص مـیشـود که به طور کلی، مفهوم شهر جدیـد در نقـاط مختلـف جهان بـه اشـکال گونـاگونی مطـرح گشـته و معـانی متعددی را داراست.

شهرهای جدید در نظامهـای اجتمـاعی- اقتصـادی جهان و با توجه به تحولات نظریهای بسـیار دگرگـون شدهاند. هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است، اما مـیتـوان تعـاریف زیـر را بـرای آنهـا پذیرفت (زیاری، :(5 :1378

– اجتماعهای برنامهریزی شدهای که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد میشوند.

– ایجاد شهر جدیـد عملـی ارادی اسـت کـه فرض را بر وجود یـک منبـع قـدرت یـا سـازمانی

میگذارد که تأمینکننده مکان و منابع برای توسـعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آن است تـا شـهر بـه اندازه مطلوبی برسد.

– شهر جدید اجتماعی خوداتکا با جمعیت و مساحت مشخص، فاصـلهای معـین از شـهر مـادر، برنامهریزی از پیش تعیـین شـده، اهـداف معـین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل است.
اساساً از یک دیدگاه میتوان گفـت کـه شـهرهای جدید در تمام ادوار از دوران باستان وجود داشتهاند و تعداد آنهـا طـی دورههـای رشـد شـدید شـهری یـا بازسازی، به دنبال جنگها یا در کشـورهای مسـتعمره زیاد بوده است. با این همه تنها در آغاز قرن بیسـتم و نخست در بریتانیاست کـه “شـهر جدیـد” بـه مفهـوم امروزی آن زاده میشود (مصطفی پور، .(17 :1384

بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده های مناسب به منظور توسعه آتی آن 85

توان محیطی: توانهای محیطی، مجموعه داده هـای محیطی هستند که در بهرهوری های اقتصادی انسـان از محیط مؤثر بوده و در راستای فعالیـتهـای اقتصـادی انسان در محیط، کاربری داشته باشـند (نـوری، :1379 .(1 بنابراین، توانمندیهای محیط طبیعی و انسانی، هم شامل توان وضع موجود و هم شامل توانهـای نهفتـه منطقه است، که این توانهای نهفتـه وسـعتی گسـترده دارد که با شناخت و ارزیابی دقیق آن به راحتی مـی تـوان تصویر توسعه آینده را نمایان سـاخت (حسـینی ابـری،

.(18 :1379

ارزیـابی تـوان اکولـوژیکی: ارزیـابی تـوان محـیط زیست (چه توان اکولـوژیکی، چـه تـوان اقتصـادی و اجتماعی آن) عبارت از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین بـرای کـاربری هـای کشـاورزی، مرتعـداری، جنگلــداری، پارکـداری (حفاظـت، تورسـیم)، آبـزی پـروری، امـور نظـامی و مهندسـی و توسـعه شـهری، صــنعتی و روســتایی در چــارچوب اســتفادههــای کشــاورزی، صــنعت، خــدمات و بازرگــانی اســت

(مخدوم، .(25 :1384 بنابراین، میتوان توان اکولوژیک را تــوان بــالقوه ســرزمین در رابطـه بــا قابلیـتهـای اکولوژیکی آن برای توسعه دانست.

-3 تحلیل یافتهها

-1-3 مراحل توسعه فیزیکی شهر جدیـد سـهند از

ابتدا تا به امروز

با توجه به مطالعات انجـام شـده بـر روی عـوارض، خطالقعرها، حوزه های آبریز حوزه سهند در مطالعـات راهبـردی صـورت گرفتـه توسـط مهندسـین مشـاور اورارتـو، توسـعه کـلان شـهر نخسـت در دو مرحلـه پیشنهاد گردید. الگوی توسعه شهر ابتدا 7745 هکتـار

و سـپس 4905 هکتـار از اراضـی 12650 هکتـاری و اراضی وابسته را در اختیار شهر قرار میداد (اورارتـو،
.(176 :1370

در برآوردهای بعدی مشخص گردید که در قالـب اراضـی مـورد نظـر در مرحلـه اول توسـعه کـلان در مجموع از 7745 هکتار زمین واقـع در ایـن بخـش از صفه 2720 هکتار را اراضی دارای اولویـت سـاخت و ساز، 2330 هکتار اراضی ذخیره، 1920 هکتار را بستر خط القعرها و شیب های تند واقع در حـد فاصـل بـین نوارها، 425 هکتـار را جزیـره میـانی و بـالاخره 350

هکتار را اراضـی وابسـته بـه شـهر تشـکیل مـیدهنـد

(اورارتو، .(187 :1370

مدت زمانی پس از تهیه طـرح جـامع سـهند و در دوران بررسی و تصویب طرح، با توجـه بـه تغییـرات پــیش آمــده در دیــدگاههــا و وضــعیت اقتصـادی، و همچنـین حرکــت بــه سـمت سیاســتگـذاریهـای واقعگرایانه تر و تعدیل دیدگاههای بلندپروازانـه اولیـه در زمینه وسعت و جمعیت شـهر تجدیـد نظـر شـد و طرح مصوب به محـدوده مرحلـه اول طـرح جـامع و حذف بخش مراکز شهری میانی با مساحتی در حـدود

1100 هکتار اراضی قابـل طراحـی و سـاخت و پهنـه شـــهری حـــدود 2000 هکتـــار محـــدود گردیـــد

اشتراک‌گذاری:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن هدایت میشوید
مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدودههای مناسب به منظور توسعه آتی آن

دانلود این فایل