تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز

تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (کيفيت، سلامت و امنيت خاک)

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

طالبی یکی از مهمترین مح صولات سبزی ایران با 1/4میلیون تن تولید در سال ا ست. در این تحقیق تأثیر تنظیمکنندههای ر شد گیاهی همراه با کود بیومین و آکادین بر ویژگیهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز، بهصورت کرتهای دو بار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار، طی یک آزمایش مزرعهای موردبرر سی قرار گرفت. در این آزمایش: الف-کرتهای ا صلی آزمایش شامل: عدم ا ستفاده از برا سینوا ستروئید واستفاده از براسینواستروئید در سه سطح0/25و0/5و0/5+0/5 میکرومولار عدم استفاده از جیبرلین و استفاده از جیبرلین ) 20 پی پیام( بهصورت محلولپاشی روی گیاه و میوهها و ج-کرتهای فرعی- فرعی شامل: عدم استفاده از کود و با ا ستفاده از کود بیومین و آکادین )با غلظت0/5+0/5درهزار در سه مرحله به روش محلولپا شی، در کرتهای آزمایش اعمال شدند. نشانداد که اثر تیمارها بر روی پی اچ، طعم، تردی بافت میوه، ا سیدیته قابل تیترا سیون و ضخامت پو ست میوه ازنظر آماری معنیدار نیست درحالیکه اثرات متقابل براسیینواسیتروئید، جیبرلین و کود بر محتوای کلروفیل برگ، محتوای نسیبی آب برگ، نشیت الکترولیت، وزنتر بوته، طول بوته، وزنتر ریشه و عملکرد در هکتار در سطح احتمال 2% معنادار است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل